Pigsteye 1983

Pigsteye magazine - courtesy of Bristol Public Library